Nieuw: OASE Hair Thickening Shampoo & Conditioner.Shop nu!

Recht van annuleren

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u ons (OASE Health B.V., Westeinde 110, 1511MA Oostzaan, Nederland, hello@theoase.com, telefoonnummer: +31 20 244 36 52) van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering, maar dit is niet verplicht. Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de annulering

Als u deze overeenkomst annuleert, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u een andere leveringsvorm kiest dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringsvorm). Wij kunnen op de vergoeding een bedrag in mindering brengen voor waardevermindering van geleverde goederen, indien de waardevermindering het gevolg is van onnodige behandeling door u. Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan -

(a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u terugontvangen, of

(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de goederen heeft teruggezonden, of

(c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om dit contract te annuleren.

Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten hoeven te betalen als gevolg van de terugbetaling.

Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het vroegst valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw annulering van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is nageleefd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.